Διοίκηση Προγράμματος
Το πρόγραμμα διοικείται, στα πλαίσια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Η σύνθεση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης είναι η εξής:

Καθηγήτρια Αικ. Κυριαζίδου Διευθύντρια Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος και
Επιστημονική Υπεύθυνη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Πλήρους Φοίτησης
Καθηγητής Θ. Παλυβός Διευθυντής Διδακτορικού Προγράμματος
Καθηγητής Ι. Κατσουλάκος Μέλος
Καθηγητής Η. Τζαβαλής Μέλος
Καθηγητής A.Φιλιππόπουλος
Μέλος
Καθηγήτρια Ε. Λουρή Μέλος /Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

 

Κανονισμός Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών Ο.Π.Α. (ΦΕΚ)