Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης χορηγεί ανά ακαδημαϊκό έτος ένα αριθμό υποτροφιών σε φοιτητές και φοιτήτριες τού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης (M.Sc.), υπό τη μορφή μερικής ή ολικής απαλλαγής διδάκτρων ανά εξάμηνο, βάσει της σειράς εισαγωγής στο Πρόγραμμα και βάσει της ακαδημαϊκής τους επίδοσης.