ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ /ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ (ΠΑΣΟ)
http://www.aueb.gr/pages/foithsh/merimna.php?anchor=2

e-class   https://eclass.aueb.gr/

webmail  https://webmail.aueb.gr/login.php

Δικτυακή Βοήθεια http://www.aueb.gr/pages/help/

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  http://www.aueb.gr/pages/ath-pol/index.php

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ  http://www.aueb.gr/pages/foithsh/merimna.php?anchor=3

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ο.Π.Α. http://www.aueb.gr/pages/library/index.php

Ι.Κ.Υ. (΄Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) https://www.iky.gr/el/

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης)
http://www.doatap.gr/gr/