ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ /ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ (ΠΑΣΟ)

e-class

webmail

Δικτυακή Βοήθεια 

Αθλητικές Δραστηριότητες

Πολιτιστικές Δραστηριότητες 

Υγειονομική περίθαλψη 

Βιβλιοθήκη Ο.Π.Α.

Ι.Κ.Υ. (Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης)