Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις βασικές οικονομετρικές τεχνικές. Τα θέματα που αναπτύσσονται είναι τα ακόλουθα. Εκτίμηση, πρόβλεψη και έλεγχος υποθέσεων στο απλό και στο πολυμεταβλητό γραμμικό υπόδειγμα. Συναρτησιακή εξειδίκευση του υποδείγματος και η χρήση ψευδομεταβλητών. Τα προβλήματα της αυτοσυσχέτισης και ετεροσκεδαστικότητας και η γενικευμένη μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων. Το πρόβλημα της ενδογένειας και εισαγωγή στην εκτίμηση με την χρήση βοηθητικών μεταβλητών. Πρακτική εφαρμογή των τεχνικών εκτίμησης και ελέγχου υποθέσεων με οικονομετρικά πακέτα.