Τηλ: 2108203644 | post.econ@aueb.gr
ΑΡΧΙΚΗ 2018-01-11T13:11:30+00:00

Είναι το πρώτο  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που λειτούργησε στην Ελλάδα. Από την ίδρυσή του (1978), αξιολογείται ως ένα από τα κορυφαία μεταπτυχιακά προγράμματα στα Οικονομικά  στη χώρα μας.

Προσφέρει δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης:

«Οικονομική Θεωρία»: Απόφοιτοι αυτής της κατεύθυνσης απασχολούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όπως:  Τράπεζα της Ελλάδος, Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Ελληνική Στατιστική Αρχή, Eθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ΚΕΠΕ, ΙΟΒΕ κ.ά  ή συνεχίζουν  για διδακτορικές σπουδές σε διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια όπως: Yale, MIT, Princeton, UCLA, Oxford, LSE UK, Harvard, Cambridge, Michigan, Bocconi, Groningen, Manheim, Stockholm κ.ά. για να στελεχώσουν αργότερα πανεπιστημιακά (όπως University of Chicago, Birmingham Business School, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΟΠΑ, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα). Η διδασκαλία σε αυτή την κατεύθυνση γίνεται στην Αγγλική γλώσσα.

«Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομική Ανάλυση»: Απόφοιτοι της κατεύθυνσης αυτής απασχολούνται  ως ανώτερα στελέχη σε μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς, εμπορικές τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υπουργεία, δημόσιες αρχές, ανεξάρτητες αρχές, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όπως: ΙΒΜ, Accenture, KPMG, AlphaBank, Eurobank, Ernst&Young, Price Waterhouse Cooper (PwC), Amazon, Bloomberg, JP Morgan, Deloitte, Nestle, HSBC,  Advanzia Bank S.A. (Λουξεμβούργο), State Street Bank, (Λουξεμβούργο), Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας, LLOYD’S Bank, European Central Bank (Frankfurt), Federal Reserve Bank of Richmond, κ.α.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι σύγχρονο και άριστα δομημένο. Χρησιμοποιούνται εναλλακτικές μαθησιακές διαδικασίες πέραν της μελέτης της διεθνούς βιβλιογραφίας όπως εργαστηριακά μαθήματα, μελέτες περιπτώσεων (case studies), εργασίες, σεμινάρια από διακεκριμένα στελέχη επιχειρήσεων.

Οι φοιτητές αποκτούν βαθιά  κατανόηση των θεμελιωδών αρχών των οικονομικής σκέψης και  προετοιμάζονται για μια δυναμική είσοδο στην αγορά εργασίας. Παράλληλα με τις γνώσεις που αποκτούν, οι σπουδαστές του τμήματος  εφοδιάζονται με μοναδικές δεξιότητες και διαπροσωπικές ικανότητες όπως:

  • ανάπτυξη κριτικής σκέψης
  • βελτίωση αναλυτικών δεξιοτήτων
  • ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος
  • ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
    και λήψης αποφάσεων
  • μεθοδικότητα και αντοχή στην πίεση