Τηλ: 2108203644 | post.econ@aueb.gr

Νέα Δομή μαθήματος «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»

Νέα Δομή μαθήματος «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»

Το μάθημα «Χρηματοοικονομική Διοίκηση» είναι προσαρμοσμένο στις  ιδιαιτερότητες της Ελληνικής οικονομίας, σε περιβάλλον που  επιχειρήσεις και οργανισμοί αντιμετωπίζουν περιορισμένη πρόσβαση σε  κεφαλαιαγορές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Παρέχει μια ισχυρή  εργαλειοθήκη μεθόδων χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων (corporate  finance) και ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων (financial statements analysis) με έμφαση σε θέματα κεφαλαιακού προϋπολογισμού (capital  budgeting) και εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων (business plans). Στο  πλαίσιο μελέτης περιπτώσεων (case studies) καλύπτονται πρακτικά θέματα  αποτίμησης εταιρειών και επιχειρηματικών σχεδίων (business valuation),  χρηματοδότησης νέων επενδύσεων (project financing), καθώς και αναδιάρθρωσης υφιστάμενου εταιρικού χρέους (debt restructuring).

2017-05-26T14:23:58+00:00 26/05/2017|