Τηλ: 2108203617 | post.econ@aueb.gr

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ2017-01-12T17:48:42+00:00

Κριτήρια Επιλογής

Δεκτοί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης γίνονται όσοι φοιτητές κριθούν ότι έχουν τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις να αντεπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις του. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα υποβάλλονται τους μήνες Φεβρουάριο-Ιούνιο στη Γραμματεία του Προγράμματος, η οποία εκδίδει και τις σχετικές ανακοινώσεις. Η διαδικασία επιλογής είναι συνεχής καθ’ όλο το διάστημα των αιτήσεων. Για την επιλογή των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

  • Το πρώτο πτυχίο (προέλευση, βαθμός πτυχίου όπως φαίνεται από την αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας, έτη ολοκλήρωσης κλπ)
  • Πιστοποίηση επάρκειας γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον πολύ καλού [C2/Γ2, C1/Γ1] (Ενδεικτικά Πιστοποιητικά: Proficiency του Cambridge ή Michigan, Certificate in Advanced English (CAE), TOEFL (IBT), IELTS, TOEIC, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, καθώς και τα λοιπά αποδεκτά πιστοποιητικά από τον ΑΣΕΠ)
  • Οι δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ
  • Η προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών
    Επίσης, στην αξιολόγηση των υποψηφίων συνυπολογίζεται, χωρίς αυτό να είναι προαπαιτούμενο, η επίδοση στα Test GRE ή GMAT .