Τηλ: 2108203644 | post.econ@aueb.gr

ΓΕΝΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΑ 2017-02-20T13:38:06+00:00

Μαθήματα

Το Πρόγραμμα συνίσταται από τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κατά τα πρώτα δύο εξάμηνα, το Φθινοπωρινό και το Εαρινό, πραγματοποιούνται οι διαλέξεις, ενώ κατά την διάρκεια του τρίτου Εξαμήνου οι φοιτητές και φοιτήτριες του Προγράμματος συγγράφουν την Διπλωματική τους Εργασία.

(α) Προπαρασκευαστικά Μαθήματα

Πριν την τυπική έναρξη των μαθημάτων και διαλέξεων, το Πρόγραμμα προσφέρει Προπαρασκευαστικά Μαθήματα για μια περίοδο τεσσάρων εβδομάδων, επί έξι ώρες την εβδομάδα ανά μάθημα. Η παρακολούθηση  των προπαρασκευαστικών μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών μαθημάτων προσφέρονται και εργαστήρια STATA & MATLAB.

(β) Πρόγραμμα Μαθημάτων – Υποχρεωτικά και Επιλογής

Τα μαθήματα τα οποία κάθε φοιτητής/τρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης οφείλει να παρακολουθήσει και εξετασθεί επιτυχώς είναι εννέα (9) και στις δύο Κατευθύνσεις. Εξ αυτών δύο (2) είναι επιλογής ενώ τα υπόλοιπα είναι υποχρεωτικά. Τα μαθήματα του Προγράμματος και οι διαλέξεις οργανώνονται σε δύο διδακτικά εξάμηνα, ενώ διδάσκονται επί τρεις (3) ώρες την εβδομάδα για 13 εβδομάδες κάθε εξάμηνο.

Μαθήματα Επιλογής

Όλα τα μαθήματα επιλογής προσφέρονται στο β΄ εξάμηνο (εαρινό).

Η Επιτροπή του Προγράμματος αποφασίζει κάθε έτος ποια μαθήματα επιλογής θα προσφερθούν.

Τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής μπορεί να μεταβάλλονται διαχρονικά, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης.

Φροντιστήρια 

Για όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος προσφέρονται Φροντιστήρια. Είναι δυνατόν Φροντιστήρια να προσφέρονται και σε μαθήματα Επιλογής. Αν και η παρακολούθηση των Φροντιστηρίων είναι προαιρετική, συνιστάται ισχυρά στους φοιτητές μας η παρακολούθησή τους.

Διδασκαλία

Η διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Οικονομικής Επιστήμης Πλήρους Φοίτησης πραγματοποιείται στα ελληνικά ή/και στα αγγλικά. Το ίδιο ισχύει για τις εξετάσεις και τη διεξαγόμενη έρευνα. Η βιβλιογραφία είναι κυρίως στην αγγλική γλώσσα. Για όλα τα μαθήματα μπορεί να γίνονται και εργασίες, οι οποίες να λαμβάνονται υπόψη στην τελική βαθμολογία.

Ειδικότερα η κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας, από το ακαδ. έτος 2015-16, προσφέρεται ως αγγλόφωνο πρόγραμμα.

Τα μαθήματα αρχίζουν τον Σεπτέμβριο και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική. Απουσία από το 30% των διαλέξεων συνιστά αντικειμενικό λόγο αποτυχίας στις εξετάσεις του αντίστοιχου μαθήματος.

Εξετάσεις

Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Προγράμματος υπόκεινται στο τέλος κάθε εξαμήνου σε εξετάσεις σε κάθε μάθημα που έχουν διδαχτεί. Αποτυχία σε περισσότερα από δύο (2) μαθήματα (σωρευτικά) στις εξετάσεις του Α΄ και Β΄ Εξαμήνου, συνεπάγεται διαγραφή από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Φοιτητής ή φοιτήτρια που αποτυγχάνει σε μέχρι δύο (2) μαθήματα σε εξεταστική περίοδο δικαιούται εγγραφής στο επόμενο Εξάμηνο αλλά υποχρεούται να επανεξεταστεί στα μαθήματα αυτά το Σεπτέμβριο. Στην περίπτωση που στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν επιτύχει σε όλα τα μαθήματα, επίσης διαγράφεται από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Οικονομική Επιστήμη,  οι φοιτητές υποχρεούνται να κατοχυρώσουν 90 Πιστωτικές Μονάδες μέσω της παρακολούθησης 2 προπαρασκευαστικών μαθημάτων, 7 μαθημάτων κορμού και 2 μαθημάτων επιλογής, καθώς και της εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών απονέμεται στο μεταπτυχιακό φοιτητή ή φοιτήτρια το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οικονομική Επιστήμη   (Master of Science in Economics) με:

  1. Κατεύθυνση «Οικονομική Θεωρία» (M.Sc. in Economic Theory)
  2. Κατεύθυνση «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομική Ανάλυση (M.Sc. in Applied Economics and Financial Analysis)