Τηλ: 2108203617 | post.econ@aueb.gr

ΓΕΝΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΑ2018-11-23T13:13:19+00:00

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι τρία (3) εξάμηνα σπουδών εφόσον επιλεγεί η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Συγκεκριμένα, τα πρώτα δύο εξάμηνα (Α και Β) περιλαμβάνουν διδασκόμενα μαθήματα και κατά τη διάρκεια του Γ εξαμήνου οι φοιτητές εκπονούν διπλωματική εργασία. Σε περίπτωση που δεν επιλεγεί η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, αλλά η παρακολούθηση έξι (6) επιπλέον μαθημάτων, η χρονική διάρκεια  του Προγράμματος είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Δηλαδή, τα επιπλέον έξι (6) μαθήματα παρέχονται στο Γ και Δ εξάμηνο.

Προκαταρκτικά – Σεπτεμβρίου
Στατιστική και μαθηματικά για Οικονομολόγους
(ή Εισαγωγή στα Οικονομικά – για μη Οικονομολόγους)
Α’ Εξάμηνο
Μικροοικονομική Θεωρία
Μακροοικονομική Θεωρία
Οικονομετρία
Μαθηματικά για Οικονομολόγους
 
Β’ Εξάμηνο
Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική
Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική
Ανάλυση Δεδομένων, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία και Υπολογιστικές Μέθοδοι
Δυο (2) μαθήματα επιλογής από τη λίστα Β εξαμήνου*
 
 
Γ’ Εξάμηνο
Εκπόνηση Διπλωματικής Διατριβής
Ή
Γ’ και Δ’ Εξάμηνο (αντί Διπλωματικής Διατριβής)
Έξι (6) μαθήματα επιλογής από τη λίστα Γ και Δ Εξαμήνων**

 

*Κατάλογος προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Β εξαμήνου:
Βιομηχανική Οργάνωση
Χρηματοοικονομική Θεωρία
Ποσοτικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά
Δημόσια Οικονομική
Οικονομικά του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας
Οικονομικά Μαθηματικά
Οικονομική Ανάπτυξη, Ιστορία και Κοινωνική Πολιτική
Οικονομικά της Εργασίας

**Κατάλογος προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής Γ και Δ εξαμήνων (ενδεικτικά):
Προχωρημένα Θέματα Διεθνούς Εμπορίου
Προχωρημένα Θέματα Διεθνούς Μακροοικονομικής
Προχωρημένα Θέματα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας
Προχωρημένα Θέματα Θεωρίας Παιγνίων και Οικονομικών της Πληροφόρησης
Προχωρημένα Θέματα Χρηματοοικονομικής
Προχωρημένα Θέματα Οικονομικής Μεγέθυνσης
Προχωρημένα Θέματα Δημοσιονομικής Πολιτικής
Προχωρημένα Θέματα Νομισματικής Πολιτικής