Τηλ: 2108203644 | post.econ@aueb.gr

ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΕΝΤΥΠΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΕΝΤΥΠΑ 2018-03-26T11:46:31+00:00

Πληροφορίες για τις Αιτήσεις και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση http://e-graduate.applications.aueb.gr:8080/jMScApplication/ 

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτείται:

  1. να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο,
  2. να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών Προγραμμάτων, το «Π.Μ.Σ. Ειδίκευση στην Οικονομική Επιστήμη (Πλήρους Φοίτησης)»
  3. να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης
  4. να αναρτήσετε ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά* [σε διαφορετική περίπτωση αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή υποβάλλονται αυτοπροσώπως στη Γραμματεία εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών]**

Προσοχή: θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως και να πατήσετε «Υποβολή» προκειμένου αυτή να ληφθεί υπόψη.

*Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  1. Αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του απαιτείται πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι σε περίπτωση εισαγωγής του, η εγγραφή του θα ισχύει υπό την προϋπόθεση λήψης του πτυχίου του μέχρι και την περίοδο Σεπτεμβρίου του έτους εισαγωγής.
  2. Βεβαίωση Ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για τίτλους σπουδών πανεπιστημίων του εξωτερικού)
  3. Πιστοποιητικό τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1 ή Γ2/C2) (Ενδεικτικά Πιστοποιητικά: Proficiency του Cambridge ή Michigan, Certificate in Advanced English (CAE), TOEFL (IBT), IELTS, TOEIC, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, καθώς και τα λοιπά αποδεκτά πιστοποιητικά από τον ΑΣΕΠ). Σημείωση: όλα τα πιστοποιητικά αγγλικής, με εξαίρεση το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, πρέπει να υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο.
  4. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από καθηγητές που κατατίθενται από τον υποψήφιο σε σφραγισμένους φακέλους είτε αποστέλλονται απευθείας από τους καθηγητές στη Γραμματεία του Προγράμματος εντύπως ή ηλεκτρονικά.
  5. Αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού 60€ που απαιτείται για την αξιολόγηση της αίτησης (Εθνική Τράπεζα, Αρ. Λογ/σμού: 110/48007535, ΙΒΑΝ: GR59 0110 1100 0000 1104 8007 535 με αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου).
**ΔιεύθυνσηΓραμματεία ΜΠΣ Οικονομικής Επιστήμης, Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας ΟΠΑ – Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 11362 Αθήνα, 9ος όροφος, γραφείο 908-909 – Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-17:00 (τηλ. 210 8203617, 210 8203644)


ΕΝΤΥΠΑ