ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Διδακτορικού Προγράμματος είναι να προετοιμάσει υποψήφιους που επιθυμούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή ή, γενικότερα, ερευνητική σταδιοδρομία. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν θέσεις μελών Δ.Ε.Π., καθώς και ανώτατων στελεχών σε τράπεζες, επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης είναι το πρωτοποριακό Τμήμα στη χώρα μας στην οργάνωση Διδακτορικών Σπουδών στα Οικονομικά.

Απόφοιτοι του Προγράμματος υπηρετούν σήμερα ως μέλη Δ.Ε.Π. σε Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και απασχολούνται σε ερευνητικά ινστιτούτα, όπως το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στην Τράπεζα της Ελλάδος, και σε Υπουργεία ως υψηλόβαθμα στελέχη, σε Ιδιωτικές Τράπεζες και σε άλλους οργανισμούς τού Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Οι υποψήφιοι φοιτητές του διδακτορικού προγράμματος πρέπει να έχουν τα εξής κατ’ ελάχιστον τυπικά προσόντα:

α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

β) Μεταπτυχιακό τίτλο στην Οικονομική Επιστήμη (Master’s in Economics) από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ως ισότιμου, ιδρύματος της αλλοδαπής.

γ) Τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2 ή Γ1)

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Δεν υφίστανται δίδακτρα για τις διδακτορικές σπουδές (βάσει του νόμου 4485/2017 που είναι σε ισχύ από 8/2017).

 

ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες είναι δυνατόν να απασχοληθούν ως Βοηθοί Διδασκαλίας στα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος ή των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος. Για την απασχόλησή τους αυτή, αποζημιώνονται στη βάση σχετικών αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.