Τηλ: 2108203644 | post.econ@aueb.gr

ΔΟΜΗ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΔΟΜΗ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2017-07-05T15:59:02+00:00

ΔΟΜΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ι. Μαθήματα

Τα μαθήματα στα πλαίσια του Διδακτορικού Προγράμματος καλύπτουν δύο ακαδημαϊκά έτη (τέσσερα εξάμηνα). Οι φοιτητές είναι δυνατόν να εγγραφούν είτε στο πρώτο, είτε στο δεύτερο έτος, ανάλογα με το ακαδημαϊκό τους υπόβαθρο, όπως αυτό αξιολογείται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών τού Τμήματος.

Τα μαθήματα που οι διδακτορικοί φοιτητές παρακολουθούν και εξετάζονται κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα (πρώτο έτος) συνίστανται από τα μαθήματα της Μικροοικονομικής, της Μακροοικονομικής, της Οικονομετρίας, και των Μαθηματικών που διδάσκονται στα αντίστοιχα εξάμηνα της Κατεύθυνσης «Οικονομική Θεωρία» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (MSc) του Τμήματος.

Στο τρίτο εξάμηνο οι διδακτορικοί φοιτητές παρακολουθούν και εξετάζονται σε τρία υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης τα οποία είναι: «Προχωρημένα Θέματα Μικροοικονομικής», «Προχωρημένα Θέματα Μακροοικονομικής» και «Προχωρημένα Θέματα Οικονομετρίας».

Κατά το τέταρτο εξάμηνο του διδακτορικού προγράμματος οι φοιτητές υποχρεούνται να πάρουν ένα μάθημα επιλογής από το ΜΠΣ κατεύθυνσης Οικονομικής Θεωρίας, το οποίο δεν έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν, με πρόσθετες απαιτήσεις (tests/homeworks/paper) σύμφωνα με την κρίση του διδάσκοντα. Παράλληλα οι φοιτητές παρακολουθούν τα research seminars, έναν οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που συμβατικά ονομάζουμε «Σεμινάρια», όπως, ενδεικτικά,Σεμινάριο Μικροοικονομικής, Μακροοικονομικής, Οικονομετρίας και Ποσοτικών Μεθόδων κ.λπ. και υποβάλλουν ένα ερευνητικό άρθρο σε περιοχή της επιλογής τους, μέχρι 30 Ιουνίου.

Α’ ΕΤΟΣ
1ο Εξάμηνο 2ο Εξάμηνο
[Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας (MSc), Φθινοπωρινό Εξάμηνο] [Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας (MSc), Εαρινό Εξάμηνο]
1. Μικροοικονομική Θεωρία Ι 1. Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ
2. Μακροοικονομική Θεωρία Ι 2. Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ
3. Οικονομετρία Ι 3. Οικονομετρία ΙΙ
4. Μαθηματικά Ι 4. Μαθηματικά ΙΙ
Β’ ΕΤΟΣ
3ο Εξάμηνο  4ο Εξάμηνο
1. Προχωρημένα Θέματα Μικροοικονομικής 1. Ένα από διάφορα μαθήματα επιλογής
2. Προχωρημένα Θέματα Μακροοικονομικής 2. Παρακολούθηση research seminars
3. Προχωρημένα Θέματα Οικονομετρίας 3. Υποβολή Ερευνητικού άρθρου σε περιοχή της επιλογής τους

 

IΙ. Εξετάσεις

Διδακτορικοί φοιτητές οι οποίοι στις εξετάσεις του πρώτου έτους εξετάζονται επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα και συγκεντρώνουν μέσο όρο μεγαλύτερο ή ίσο του επτά (7) προχωρούν αυτόματα στο δεύτερο έτος. Για τους υπόλοιπους αποφασίζει κατά περίπτωση η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών τού Τμήματος.

Για να είναι επιτυχής η επίδοση στις εξετάσεις τού δεύτερου έτους θα πρέπει ο διδακτορικός φοιτητής να λάβει σε κάθε μάθημα βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5) και να συγκεντρώσει μέσο όρο ίσο ή μεγαλύτερο του έξι και μισό (6,5). Κάθε διδακτορικός φοιτητής δικαιούται επανεξέτασης σε ένα μάθημα. Το ερευνητικό άρθρο που υποβάλλουν οι φοιτητές στο πλαίσιο των Σεμιναρίων του τετάρτου εξαμήνου αξιολογείται ως επιτυχές ή ανεπιτυχές.

IΙΙ. Διδακτορική Διατριβή

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων μαθημάτων και του ερευνητικού άρθρου, οι διδακτορικοί φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν προς την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος την «Πρόταση Διδακτορικής Διατριβής». Μετά την έγκριση της «Πρότασης» από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και τον ορισμό του Επιβλέποντα και της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (η οποία περιλαμβάνει τον Επιβλέποντα) για κάθε φοιτητή, οι διδακτορικοί φοιτητές, αποκαλούμενοι πλέον Υποψήφιοι Διδάκτορες, ξεκινούν την εκπόνηση της Διδακτορικής τους Διατριβής για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) χρόνια. Όταν η «Τριμελής» κρίνει ότι η «Διατριβή» έχει ολοκληρωθεί, δίνει την έγκρισή της για την υποβολή και τελική αξιολόγησή της από Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή. Η «Διατριβή» αξιολογείται ως «Επαρκής» ή «Ανεπαρκής».

IV. Απονομή Διδακτορικού Διπλώματος

Μετά την αξιολόγηση της «Διατριβής» ως «Επαρκούς», απονέμεται στον Υποψήφιο Διδάκτορα το «Διδακτορικό Δίπλωμα Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη» (Ph.D. in Economics), ο οποίος πλέον αναγορεύεται σε Διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης τού Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.