Τηλ: 2108203617 | post.econ@aueb.gr

ΔΟΜΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΟΜΗ ΣΠΟΥΔΩΝ2018-04-26T14:42:08+00:00

ΔΟΜΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Με την αποδοχή τους στο Διδακτορικό Πρόγραμμα, οι Υποψήφιοι Διδάκτορες ξεκινούν την εκπόνηση της Διδακτορική τους Διατριβής, την οποία πρέπει να ολοκληρώσουν σε κατ’ ελάχιστο τρία (3) και κατά μέγιστο έξι (6)  πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (πλέον των περιόδων που δικαιολογημένα απουσιάζουν από το Πρόγραμμα λόγω ασθένειας ή άλλου σοβαρού λόγου, και εφόσον έχουν λάβει αναστολή φοίτησης από τη Συνέλευση του Τμήματος).

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος δύναται να αποφασίσει, ταυτόχρονα με την αποδοχή ενός Υποψήφιου Διδάκτορα, την υποχρέωσή του να παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς, μέσα στα δύο πρώτα έτη εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής, σε έναν αριθμό μαθημάτων από το ΜΠΣ στην Οικονομική Επιστήμη που προσφέρει το Τμήμα.

Ολοκλήρωση Διδακτορικής  Διατριβής

Όταν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή κρίνει ότι η Διατριβή έχει ολοκληρωθεί, δίνει την έγκρισή της για την υποβολή και τελική αξιολόγησή της από Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή. Η Διατριβή αξιολογείται ως «Επιτυχής» ή «Ανεπιτυχής».

Απονομή Διδακτορικού Διπλώματος

Μετά την αξιολόγηση της «Διατριβής» ως «Επιτυχούς», ο Υποψήφιος Διδάκτορας αναγορεύεται σε Διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του απονέμεται το «Διδακτορικό Δίπλωμα Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη» (Ph.D. in Economics).