Τηλ: 2108203644 | post.econ@aueb.gr

ΔΙΔΑΚΤΡΑ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2016-09-23T18:30:20+00:00

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα του πρώτου έτους του Διδακτορικού Προγράμματος (δες Δομή Σπουδών) ανέρχονται σε 1.000 ευρώ ανά εξάμηνο και καταβάλλονται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Οι απόφοιτοι των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πλήρους ή Μερικής Φοίτησης του Τμήματος που εγγράφονται στο πρώτο έτος του Προγράμματος, απαλλάσσονται αυτών των διδάκτρων.

Τα δίδακτρα του δευτέρου έτους του Προγράμματος ανέρχονται σε 300 ευρώ συνολικά και για τα δύο εξάμηνα και καταβάλλονται στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους.

Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες υποχρεούνται στην καταβολή διδάκτρων μόνο για τα δύο πρώτα έτη εκπόνησης της Διδακτορικής τους Διατριβής. Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 300 ευρώ ανά έτος και καταβάλλονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Τα δίδακτρα μπορεί να μεταβάλλονται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης στα πλαίσια σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Υποτροφίες – Βοηθοί Διδασκαλίας

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης χορηγεί έναν αριθμό υποτροφιών σε φοιτητές και φοιτήτριες του Διδακτορικού Προγράμματος, ετησίως. Όλες οι υποτροφίες του Τμήματος χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο βάσει της ακαδημαϊκής επίδοσης των φοιτητών και φοιτητριών μας.

Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες είναι δυνατόν να απασχοληθούν ως Βοηθοί Διδασκαλίας στα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος ή των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος. Για την απασχόλησή τους αυτή, αποζημιώνονται στη βάση σχετικών αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος.