Τηλ: 2108203617 | post.econ@aueb.gr

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ2016-09-23T18:13:43+00:00

Δυνατότητες Απασχόλησης

Το Πρόγραμμα διαθέτει μια λεπτομερειακή βάση δεδομένων για όλους τους αποφοίτους του και, ειδικότερα, για τους αποφοίτους των Σειρών Εισαγωγής 2003 και εντεύθεν. Η βάση δεδομένων επικαιροποιείται κάθε Μάιο, με σκοπό, μεταξύ των άλλων, την παρακολούθηση της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων μας. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία που διαθέτουμε (Μάιος 2009) και που αφορούν αποφοίτους των Σειρών Εισαγωγής 2003 και μετά:

  • Από τους αποφοίτους τής Οικονομικής Θεωρίας ένα ποσοστό 30%-40% συνεχίζουν τις σπουδές τους για απόκτηση Διδακτορικού στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ενώ το υπόλοιπο 60%-70% διοχετεύεται στην αγορά εργασίας. Τα αντίστοιχα ποσοστά για την κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης, είναι 4%-5% για λήψη Διδακτορικού, ενώ 95%-96% κατευθύνεται στην αγορά εργασίας.
  • Από τους αποφοίτους μας που κατευθύνονται στην αγορά εργασίας ένα ποσοστό 70%-75% όσων είναι ενεργοί στην εύρεση απασχόλησης (πχ, εξαιρουμένων όσων υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία) βρίσκουν απασχόληση κατά τον πρώτο χρόνο τής αποφοίτησής τους, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των υπολοίπων εντός τού επομένου έτους.
  • Από τους εργαζόμενους αποφοίτους μας, ένα ποσοστό 15%-20% απασχολείται στον Δημόσιο Τομέα, ενώ το υπόλοιπο 80%-85% απασχολείται στον Ιδιωτικό Τομέα. Από τους τελευταίους, ένα ποσοστό περί το 40% απασχολείται στον Τραπεζικό και, γενικότερα, στον Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
  • Η ανεργία μεταξύ των αποφοίτων μας κυμαίνεται περί το 4% και αφορά σε μεγάλο βαθμό αποφοίτους μας που βρίσκονται σε διαδικασία αλλαγής απασχόλησης.