Τηλ: 2108203644 | post.econ@aueb.gr

Οικονομετρία Ι (ΟΙΚ.ΘΕΩΡΙΑ)

Οικονομετρία Ι (ΟΙΚ.ΘΕΩΡΙΑ) 2016-07-29T18:40:43+00:00

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις βασικές οικονομετρικές τεχνικές με έμφαση στις εφαρμογές που έχουν στην θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα. Τα θέματα που αναπτύσσονται είναι τα ακόλουθα. Εκτίμηση και έλεγχος υποθέσεων στο πολυμεταβλητό γραμμικό υπόδειγμα. Τα προβλήματα της αυτοσυσχέτισης και ετεροσκεδαστικότητας και η γενικευμένη μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων. Εισαγωγή στην μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας και έλέγχος υποθέσεων με βάση την ανάλυση των Neyman και Pearson. Οι έλεγχοι Wald και Lagrange multiplier στην γενική περίπτωση. Εφαρμογές στο γραμμικό υπόδειγμα και εξαγωγή των ελέγχων που αφορούν (α) γραμμικούς περιορισμούς στις παραμέτρους, (β) ύπαρξη αυτοσυσχέτισης και (γ) ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας. Εισαγωγή στο πρόβλημα της εξειδίκευσης. Γενικευμένη μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων σαν εκτιμητής μεγίστης πιθανοφάνειας. Σφάλματα μέτρησης στις ερμηνευτικές μεταβλητές και η μέθοδος των βοηθητικών μεταβλητών. Φαινομενικά ασυσχέτιστες εξισώσεις παλινδρόμησης και εισαγωγή στα συστήματα εξισώσεων. Εκτιμητές βοηθητικών μεταβλητών στα συστήματα εξισώσεων. Πρακτική εφαρμογή της εκτίμησης και του ελέγχου υποθέσεων με τα οικονομετρικά πακέτα.