Τηλ: 2108203644 | post.econ@aueb.gr

Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου (ΟΙΚ.ΘΕΩΡΙΑ)

Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου (ΟΙΚ.ΘΕΩΡΙΑ) 2016-07-29T18:43:26+00:00

Σκοπός τού μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε σύγχρονες αναλυτικές προσεγγίσεις σε θέματα θεωρίας και πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου. Οι διαλέξεις ξεκινούν παρουσιάζοντας τα κλασσικά υποδείγματα των Ricardo και Heckscher-Ohlin χρησιμοποιώντας προς το σκοπό αυτό σύγχρονα αναλυτικά εργαλεία τής μικροοικονομικής ανάλυσης. Τα υποδείγματα αυτά αναδεικνύουν την έννοια του συγκριτικού πλεονεκτήματος ως έννοιας-κλειδί στη διάρθρωση του διεθνούς εμπορίου. Ακολούθως, εξετάζεται το πώς η ύπαρξη ατελώς ανταγωνιστικών αγορών, μονοπωλιακών ή ολιγοπωλιακών, ερμηνεύει τύπους εμπορικών ανταλλαγών οι οποίες καταγράφονται από τις σχετικές διεθνείς στατιστικές, αλλά τις οποίες δεν μπορεί να συλλάβει η θεωρία τού συγκριτικού πλεονεκτήματος. Τέλος, μελετώνται και αξιολογούνται τα τρία κυρίαρχα εργαλεία εμπορικής πολιτικής: οι εισαγωγικοί δασμοί, οι ποσοτικοί περιορισμοί επί των εισαγωγών και οι επιδοτήσεις επί των εξαγωγών. Αναλύεται τη σημασία που έχει η δομή της αγοράς και η θέση τής χώρας στην παραγωγή ενός εισαγόμενου ή εξαγόμενου αγαθού για τον καθορισμό τής κατάλληλης εμπορικής πολιτικής. Βασικές έννοιες τής θεωρίας παιγνίων χρησιμοποιούνται ως εργαλεία ανάλυσης στην περίπτωση ατελώς ανταγωνιστικών αγορών.