Τηλ: 2108203644 | post.econ@aueb.gr

Χρηματοοικονομική Θεωρία (ΟΙΚ.ΘΕΩΡΙΑ)

Χρηματοοικονομική Θεωρία (ΟΙΚ.ΘΕΩΡΙΑ) 2016-07-29T18:45:25+00:00

Τo μάθημα αυτό καλύπτει βασικές αρχές και μεθόδους της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και διαχείρισης χαρτοφυλακίων περιουσιακών στοιχείων. Πιο συγκεκριμένα, ασχολείται με την επιλογή επενδύσεων ή άριστων χαρτοφυλακίων μετοχών, ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας και παρουσιάζει υποδείγματα αποτίμησης του κινδύνου περιουσιακών στοιχείων όπως το CAPM ή το ΑΡΤ, αλλά και με δυναμικά υποδείγματα που επιτρέπουν και άλλους κινδύνους εκτός από αυτούς της αγοράς, όπως το υπόδειγμα του Merton. Αυτό γίνεται για την εγχώρια αγορά περιουσιακών στοιχείων, αλλά και τη διεθνή αγορά. Στη δεύτερη αγορά αναλύεται η επίδραση του συναλλαγματικού κινδύνου στη διαχείριση χαρτοφυλακίων. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος, παρουσιάζει βασικά εργαλεία αποτίμησης ομολόγων καθώς και βασικές οικονομικές θεωρίες της καμπύλης των επιτοκίων ή των αποδόσεων ομολόγων διαφορετικής λήξης. Στο τμήμα αυτό παρουσιάζονται υποδείγματα προσδιορισμού των μακροχρονίων επιτοκίων της αγοράς και του κινδύνου τους, καθώς και τεχνικές αξιολόγησης χαρτοφυλακίων ομολόγων ή μετοχών. Τέλος, το μάθημα παρουσιάζει υποδείγματα αποτίμησης παραγώγων και αναλύει διαφορετικές μεθόδους αντιστάθμισης με βάση αυτά.