Τηλ: 2108203644 | post.econ@aueb.gr

Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική (ΕΦΑΡΜ.ΟΙΚ.& ΧΡΗΜ.ΑΝΑΛΥΣΗ)

Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική (ΕΦΑΡΜ.ΟΙΚ.& ΧΡΗΜ.ΑΝΑΛΥΣΗ) 2016-07-29T19:06:58+00:00
  1. Αντικείμενο της ΘΒΟ, Βασικοί ορισμοί και έννοιες, Σχέση με άλλα πεδία της οικονομικής. Σύντομη Ιστορική Επισκόπηση, και Εισαγωγή στην Θεωρία Παιγνίων με Τέλεια Πληροφόρηση
  2. Ισορροπία Ολιγοπωλιακών Αγορών. ’ριστη επιλογή τιμής/παραγωγής σε Βραχυχρόνια Ισορροπία με Ομοιογενή Προϊόντα και με Διαφοροποιημένα Προϊόντα. Εισαγωγή σε δυναμικά παίγνια. Συγκεντρωτικότητα και κέρδος.
  3. Δυνητικός Ανταγωνισμός και Στρατηγικές Αποκλεισμού Νέων Επιχειρήσεων. Έννοια αναπόκτητου κόστους και εμπόδια εισόδου. Διεκδικίσιμες αγορές. Στρατηγικές αποκλεισμού νέων επιχειρήσεων.
  4. Επενδύσεις σε Ε&Α και Τεχνολογικός Ανταγωνισμός. Σημασία νέων τεχνολογιών. Επίδραση δομής αγοράς στην καινοτομικότητα. Αποτυχίες της αγοράς στην παραγωγή καινοτομιών. Βασικές προβλέψεις σύγχρονων υποδειγμάτων.
  5. Αποτυχίες της αγοράς και Μικροοικονομική Πολιτική. Βιομηχανική Πολιτική, Τεχνολογική Πολιτική, Ρυθμιστική Πολιτική, Πολιτική Ανταγωνισμού.
  6. Βασικές Αρχές Ρυθμιστικής Πολιτικής. Η σημασία του Ορισμού της Σχετικής Αγοράς. Εκτίμηση επιπέδου του ανταγωνισμού.