Τηλ: 2108203644 | post.econ@aueb.gr

Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου (ΕΦΑΡΜ.ΟΙΚ.& ΧΡΗΜ.ΑΝΑΛΥΣΗ)

Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου (ΕΦΑΡΜ.ΟΙΚ.& ΧΡΗΜ.ΑΝΑΛΥΣΗ) 2016-07-29T19:07:34+00:00

Το μάθημα αυτό παρουσιάζει τις βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής θεωρίας σε προχωρημένο επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, ασχολείται με αποτελεσματικές μεθόδους διαχείρισης χαρτοφυλακίων περιουσιακών στοιχείων, όπως είναι οι μετοχές και τα ομόλογα, παρουσιάζει υποδείγματα ισορροπίας αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων και μεθόδους υπολογισμού της παρούσης αξίας επενδυτικών σχεδίων που βασίζονται στις έννοιες των Αrrow-Debreu τιμών ή των χωρίς ρίσκο πιθανοτήτων.