Τηλ: 2108203644 | post.econ@aueb.gr

Χρηματοοικονομική Διοίκηση (ΕΦΑΡΜ.ΟΙΚ.& ΧΡΗΜ.ΑΝΑΛΥΣΗ)

Χρηματοοικονομική Διοίκηση (ΕΦΑΡΜ.ΟΙΚ.& ΧΡΗΜ.ΑΝΑΛΥΣΗ) 2016-07-29T19:08:22+00:00

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές με στοιχειώδεις γνώσεις ανάλυσης επενδύσεων, χρηματαγορών και μικροοικονομικής. Στόχος του μαθήματος αποτελεί η μελέτη βασικών θεσμών και κινήτρων στις αγορές κεφαλαίων και η σταδιακή προσέγγιση περίπλοκων φαινομένων των σύγχρονων κεφαλαιαγορών μέσα από το πρίσμα της οικονομικής θεωρίας αλλά και παραδειγμάτων από την τρέχουσα επικαιρότητα. Το μάθημα χωρίζεται σε δύο ενότητες: Η πρώτη ενότητα πραγματεύεται ζητήματα κεφαλαιακού προϋπολογισμού (capital budgeting) και αποτίμησης κεφαλαιακού κόστους επενδύσεων. Αφού προηγηθεί ο ορισμός των εννοιών της χρηματοδότησης, του χρηματοοικονομικού τίτλου και η εξέταση των χρηματοδοτικών αναγκών που οδηγούν στην θέσμιση κεφαλαιαγορών, εξετάζονται ειδικά χρηματοοικονομικά θέματα, όπως η άντληση μετοχικών κεφαλαίων μέσω της έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης (rights issue), οι αρχικές δημόσιες εγγραφές (IPOs) και η μερισματική πολιτική. Στη δεύτερη ενότητα μελετάται ο σχεδιασμός χρηματοοικονομικών τίτλων με στόχο την ευθυγράμμιση κινήτρων χρηματοδότη / χρηματοδοτούμενου και την άμβλυνση προβλημάτων ασύμμετρης πληροφόρησης στη χρηματοδοτική διαδικασία, με απώτερο στόχο τη μείωση του κόστους κεφαλαίου. Ειδικότερα, καλύπτονται τρόποι χρηματοδότησης και καθορισμού της κεφαλαιακής δομής επιχειρήσεων (capital structure), με αφετηρία το θεμελιώδες θεώρημα Modigliani-Miller. Εξετάζεται η βέλτιστη κεφαλαιακή δομή σε περιπτώσεις που επενδυτικές αποφάσεις επιχειρήσεων υπόκεινται σε ηθικό κίνδυνο (moral hazard) και κίνητρα μεταβίβασης κινδύνων (risk-shifting) από μετόχους σε πιστωτές. Τέλος, αναλύεται το βέλτιστο επίπεδο μόχλευσης όταν επενδυτές και επιχειρήσεις λειτουργούν υπό συνθήκες ασύμμετρης πληροφόρησης. Τρέχουσες εξελίξεις στις αγορές χρήματος και κεφαλαίων προσεγγίζονται υπό το πρίσμα των αποκτηθέντων γνώσεων και μεθοδολογικών εργαλείων που προσφέρονται στο πλαίσιο του μαθήματος.