Τηλ: 2108203644 | post.econ@aueb.gr

Εφαρμογές Οικονομετρίας στη Χρηματοοικονομική (ΕΦΑΡΜ.ΟΙΚ.& ΧΡΗΜ.ΑΝΑΛΥΣΗ)

Εφαρμογές Οικονομετρίας στη Χρηματοοικονομική (ΕΦΑΡΜ.ΟΙΚ.& ΧΡΗΜ.ΑΝΑΛΥΣΗ) 2016-07-29T19:09:08+00:00

Εισαγωγή στις Χρονολογικές σειρές, Έννοια στάσιμης σειράς, Ανάλυση Στάσιμων χρηματοοικονομικών σειρών (ARIMA μοντέλα, ταυτοποίηση όρων μοντέλου, εκτίμηση παραμέτρων, διαγνωστικός έλεγχος, προβλέψεις, εφαρμογή σε χρηματοοικονομικές σειρές), Ανάλυση μη στάσιμων σειρών (πρόβλημα μοναδιαίας ρίζας, έννοια συνολοκλήρωσης, μοντέλα διόρθωσης σφάλματος, εφαρμογή σε χρηματοοικονομικές σειρές), Μοντέλα μεταβαλλόμενης δεσμευμένης διακύμανσης (χαρακτηριστικά χρηματοοικονομικών σειρών, υποδείγματα ARCH, GARCH, EGARCH, ιδιότητες υποδειγμάτων, εφαρμογή σε χρηματοοικονομικές σειρές), Πολυμεταβλητά υποδείγματα χρηματοοικονομικών σειρών (υποδείγματα VAR, υποδείγματα Multivariate GARCH).