Τηλ: 2108203644 | post.econ@aueb.gr

Τραπεζική Οικονομική (ΕΦΑΡΜ.ΟΙΚ.& ΧΡΗΜ.ΑΝΑΛΥΣΗ)

Τραπεζική Οικονομική (ΕΦΑΡΜ.ΟΙΚ.& ΧΡΗΜ.ΑΝΑΛΥΣΗ) 2016-07-29T19:09:52+00:00

Σκοπός του μαθήματος : Σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία της τραπεζικής οικονομικής, καθώς και η παρουσίαση εφαρμοσμένων μεθόδων της σύγχρονης τραπεζικής πρακτικής για τη μέτρηση και διαχείριση των τραπεζικών κινδύνων.

Περιγραφή του Μαθήματος: Μετά από μια σύντομη εισαγωγή στο νομισματοπιστωτικό σύστημα και στο διαμεσολαβητικό ρόλο των τραπεζών, το μάθημα περιλαμβάνει μια περιγραφή των τραπεζικών προϊόντων, των τραπεζικών εργασιών και των σχετικών τραπεζικών λογαριασμών. Στη συνέχεια, αναδεικνύονται ζητήματα που αφορούν την οικονομική συμπεριφορά των τραπεζών ανάλογα με τη μορφή της αγοράς στην οποία λειτουργούν. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο θέμα της άσκησης της τιμολογιακής πολιτικής μιας τράπεζας γενικών εργασιών. Επίσης, παρουσιάζονται συγκεκριμένα υποδείγματα που αφορούν τις επιδόσεις, την κερδοφορία και την αποτελεσματική διαχείριση των τραπεζών, με έμφαση στους δείκτες μέτρησης της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων τους και των στοιχείων του ενεργητικού τους. Το μάθημα περιλαμβάνει εκτενή παρουσίαση των σύγχρονων μεθόδων μέτρησης, διαχείρισης και αντιστάθμισης των τραπεζικών κινδύνων. Καλύπτονται ζητήματα που αφορούν τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο επιτοκίου, τον κίνδυνο ρευστότητας, τον λειτουργικό κίνδυνο κ.ά. Τέλος, αναπτύσσονται και εξειδικεύονται οι διαδικασίες συγκρότησης ενός επιχειρηματικού σχεδίου μιας τράπεζας γενικών εργασιών, καταλήγοντας στην αποτίμηση της αξίας αυτής.