Τηλ: 2108203644 | post.econ@aueb.gr

Χρηματοοικονομικές Αγορές και Εταιρική Διακυβέρνηση (ΕΦΑΡΜ.ΟΙΚ.& ΧΡΗΜ.ΑΝΑΛΥΣΗ)

Χρηματοοικονομικές Αγορές και Εταιρική Διακυβέρνηση (ΕΦΑΡΜ.ΟΙΚ.& ΧΡΗΜ.ΑΝΑΛΥΣΗ) 2016-07-29T19:10:13+00:00

Στο μάθημα εξετάζεται η επιχείρηση σαν ένα σύνολο συμβολαίων από τα μέρη που την απαρτίζουν. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται τα αποτελέσματα της έλλειψης πλήρους πληροφόρησης στις αποφάσεις των επιχειρήσεων. Αναλύεται η εταιρική διακυβέρνηση, και οι διάφοροι τρόποι ελέγχου των αποφάσεων της διοίκησης μιας επιχείρησης. Εξετάζονται οι διάφοροι τρόποι χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και οι επιπτώσεις τους στην καθαρή αξία της επιχείρησης. Στην συνέχεια εξετάζεται η λειτουργία των διαφόρων χρηματοοικονομικών αγορών. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται η λειτουργία των αγορών χρήματος και συναλλάγματος και των αγορών ομολόγων. Ακόμα γίνεται αποτίμηση και αξιολόγηση των διαφόρων προϊόντων των χρηματαγορών. Τέλος, εξετάζεται η διαχείριση και αντιστάθμιση των κινδύνων που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση και που προέρχονται από μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, στα επιτόκια κλπ.