Είναι το πρώτο  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που λειτούργησε στην Ελλάδα. Από την ίδρυσή του (1978), αξιολογείται ως ένα από τα κορυφαία μεταπτυχιακά προγράμματα στα Οικονομικά  στη χώρα μας.

Απόφοιτοι του προγράμματος απασχολούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όπως:  Τράπεζα της Ελλάδος, Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Ελληνική Στατιστική Αρχή, Eθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ΚΕΠΕ, ΙΟΒΕ κ.ά  ή συνεχίζουν  για διδακτορικές σπουδές σε διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια όπως: Yale, MIT, Princeton, UCLA, Oxford, LSE UK, Harvard, Cambridge, Michigan, Bocconi, Groningen, Manheim, Stockholm κ.ά. για να στελεχώσουν αργότερα πανεπιστημιακά (όπως University of Chicago, Birmingham Business School, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΟΠΑ, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα).

Οι φοιτητές αποκτούν βαθιά  κατανόηση των θεμελιωδών αρχών των οικονομικής σκέψης και παράλληλα με τις γνώσεις που αποκτούν, εφοδιάζονται με μοναδικές δεξιότητες και διαπροσωπικές ικανότητες όπως:

  • ανάπτυξη κριτικής σκέψης
  • βελτίωση αναλυτικών δεξιοτήτων
  • ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος
  • ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων
  • μεθοδικότητα και αντοχή στην πίεση